Instrumenty finansowe – papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi, m.in.jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne.